نقاشی - بهارک امید فرد

files-exhibitions-OmiPai7307[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 90
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۱
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-OmiPai2368[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 68
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۱
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-OmiPai6228[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 47 * 67
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۱
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-OmiPai1046[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 47 * 67
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۱
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-OmiPai1063[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 47 * 67
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۱
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-OmiPai1310[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 48 * 68
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۱
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-OmiPai1029[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 47 * 67
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۱
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-OmiPai6641[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 48 * 68
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۱
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-OmiPai2307[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 47 * 67
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۱
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-OmiPai1133[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 48 * 68
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۱
تکنیک : ترکیب