نقاشی - بهارک امید فرد

files-exhibitions-OmiPai5373[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 14 * 19
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai3095[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 28 * 36
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai2496[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 18 * 24
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai7081[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 16 * 26
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai2625[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 24
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai3967[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 27 * 27
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai8109[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 15 * 17
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai6194[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 17 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai9547[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 31
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai1733[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 25 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai6978[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai7785[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 18 * 26
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai8457[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 24 * 22
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai2023[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 24 * 39
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-OmiPai8474[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 24 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۹
تکنیک : آکریلیک