خانه - مانلی جودت

files-exhibitions-jodPai6711[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 120 * 120سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai5181[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 120 * 120سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai7382[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 120 * 120سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai9318[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 120 * 120سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai6232[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 120 * 120سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai5951[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 35 * 35سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai4220[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 35 * 35سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai4274[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 35 * 35سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai3085[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 35 * 35سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai4234[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 35 * 35سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai5018[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 35 * 35سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai2536[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 35 * 35سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai8705[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 35 * 35سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai2455[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 35 * 35سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai5100[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 35 * 35سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-jodPai8225[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جودت مانلی
ابعاد : 35 * 35سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۴
تکنیک : 11