کلاژ - توران زندیه

files-exhibitions-Zan2491[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 170 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۷
تکنیک : 11
files-exhibitions-Zan4249[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 170 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-Zan7520[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 170 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-Zan1760[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 170 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-Zan6723[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 170 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۵
تکنیک : 11
files-exhibitions-05---Faces-Series--Untitled[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۸۵
تکنیک : 11