نامی پتگر

files-artists-PetgarNami[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۲۱ آبان ۱۳۸۰
۳۰ آبان ۱۳۸۰
نامی پتگر،در سال1324در تهران متولد شد .وی ابتدا مانند استاد و پدرش علی اصغر پتگر ،به شیوه واقعگرایانه نقاشی میکرد.در سال 1344 به تاسیس اموزشگاه مستقل هنر طراحی ونقاشی در تهران اقدام نمود وهنوزدر اموزشگاه خصوصی خود ،گروه قلیلی از هنر جویان مستعد را اموزش میدهد . تقریباپس از پیروزی انقلاب اسلامی واقعگرایی اودر چشم اندازهایش ،از ناتورالیسم تعزلی به سوی گرایش به تجرد رفت وفیگور هایش به نوعی بیان تمثییلی باحال وهوایی،تعزلی وشرقی انجامید ،وهمین ویزگی ها،اثار رنگ وروغنی او رااز اثار فیگوراتی و غربی متمتیز میکند .به مناطق مختلف کشورش سفر های زیادی نموده است ،هم از ویزگی های جغرافیایی متنوع وهم از هماهنگی های گوناگون رنگها ی خالص در صنایع دستی این مرز وبوم در اثارش تا ثیر گرفته است نامی پتگر در سفر هایی به غرب از رم ،وتیکان ،فلورانس،پاریس،دیدن کرده است واز هنر کلاسیک ومدرن اروپا بسیار اموخته است ،لیکن شیوه حسی وادراک شهودی ایرانی خویش را از دست نداده است .از تجربه هایی که از تدریس در دانشگاه هایا اموزشگاه شخصی خود کسب کرده جهت تبیین حقانیت بروز جلوه های بینش انسانی ومعنوی در هنر بهره جسته ومقالاتی در این زمینه انتشار داده ونیز در برنامه های تلوزیونی کشورش در رابطه با تفسیر تاریخ نقاشی ،تحلیل های ویزه ایی ارایه نموده است .در اغلب نمایشگاه های مهم کشورش شرکت داشته است ،نمایشگاه های انفرادی اوهمچنان بازدید کنندگان کثیری از اقشار مختلف جامعه را جذب میکند برخی از نمایشگاه های مهمی که شرکت داشته است عبارتند از : 1344،نمایشگاه هنرمندان خاورمیانه در سفارت ترکیه 1346،نمایشگاه هنر مندان معاصر در سالن جدید موزه ایران باستان 1353،نمایشگاه مکتب کمال الملک وپیروانش در نگار خانه مهر شاد 1355،نمایشگاه سه نقاش معروف ریالیستدر نگار خانه تخت جمشید 1346،نمایشگاه هنر مندان معاصر ایران در فرهنگ سرای نیاوران 1368،نمایشگاه هنر مندان معاصر ایران در موزه هنر های معاصر 1371،نمایشگاه جلوه های هنر ایران در موزه هنر های معاصر 1379تا1370،شرکت در کلیه نمایشگاه های دو سالانه ایران همچنین برگزاری نمایشگاه های انفرادی از دوره های مختلف اثار خود در تهران وشهرستان های ایران در طی بیست سال گذشته .