منصوره حسینی

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران فارغ التحصیل اکادمی ایتالیا تدریس نقاشی و طراحی در دانشگاه ها و برگزاری نمایشگاه های متعدد در کشور و خارج از کشور