حرمان - مریم طباطبایی

files-exhibitions-TabPri5436[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPri5628[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPri7298[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80* 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPri5496[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPri7625[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30* 25 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPri4621[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30* 25 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPri4773[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30* 25 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPri4994[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30* 25 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPri9673[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30* 25 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPri9611[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30* 25 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11