جعبه تقسیم - شهره عدالت

files-exhibitions-EdaJab7877[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EdaJab1271[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EdaJab1240[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EdaJab6919[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EdaJab7614[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : شراره و بهروز
ابعاد : 160 * 175 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EdaJab5369[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EdaJab9517[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EdaJab3618[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EdaJab3831[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EdaJab1139[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11