طراحی - بهرام دبیری

files-exhibitions-DabDra2358[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 33 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-DabDra9584[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 25 * 36
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-DabDra5372[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 35 * 51
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-DabDra7174[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 55 * 45
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-DabDra5623[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 26 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-DabDra5698[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 32
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب