نقاشی - بهرام دبیری

files-exhibitions-DabPai4264[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 75
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-DabPai2034[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 160 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-DabPai4228[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-DabPai1644[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 210 * 170
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-DabPai1820[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 140 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-DabPai7737[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 140 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-DabPai1688[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-DabPai4516[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 140
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-DabPai3973[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 160
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-DabPai6388[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11