در تار و پود ترسیم - محبوبه نوروزی

files-exhibitions-NorIn-3404[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 60 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-NorIn-7261[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 60 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-NorIn-2010[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 60 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-NorIn-1148[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 60 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-NorIn-9623[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 60 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-NorIn-2964[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 60 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-NorIn-1326[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 60 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-NorIn-8481[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 60 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا