از لابه لای اتفاقات ساده - ساناز دزفولیان

files-exhibitions-DezAmo8432[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : لباس های اتویی
ابعاد : 150*120 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-DezAmo4986[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : تابستان گرم- زمستان سرد
ابعاد : 150*120 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-DezAmo4964[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : دوپیس خصوصی
ابعاد : 150*120 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-DezAmo5194[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : گیاهان را در کنارم دوست دارم
ابعاد : 150*120 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-DezAmo5212[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : اتو کشی لباسها در حین تماشای تلویزیون
ابعاد : 150*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-DezAmo2150[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : خواب خوش نیمروزی
ابعاد : 150*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-DezAmo3713[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : رنگ سال
ابعاد : 120*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-DezAmo5198[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : سوغات فرنگ
ابعاد : 150*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-DezAmo1696[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : حراج بزرگ
ابعاد : 150*120 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-DezAmo6880[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : پرنده زیبای من " میلو"
ابعاد : 150*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-DezAmo5370[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : بعد از میهمانی نیمه شب
ابعاد : ۱۵۰*۱۲۰ سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم