مجسمه - المیرا سلامت

files-exhibitions-Sal5124[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : تنهایی
ابعاد : 31*19*21 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-Sal1898[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : تنهایی
ابعاد : 17*24*17 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-Sal4805[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 25*25*18 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-Sal1351[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 10*21.5*10 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۷۷۳
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-Sal3165[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : ملکه
ابعاد : 17*21*17 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-Sal7601[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40*36*28 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-Sal1439[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : چیدمان
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-Sal5977[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 25*25*14 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-Sal7251[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 15*17*17 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-Sal5863[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 24*23*17 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد