همه مادران سالمند اگر... - ندا معین افشاری

files-exhibitions-MoiAll3182[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-MoiAll5659[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : هفته 34
ابعاد : 150*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-MoiAll2930[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : هفته 5
ابعاد : 150*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-MoiAll6069[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : هفته سوم
ابعاد : 120*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-MoiAll1049[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : هفته چهارم
ابعاد : 150 * 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-MoiAll1153[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : هفته بیست و ششم
ابعاد : 120*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-MoiAll8263[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : هفته بیست و هشتم
ابعاد : 120*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-MoiAll3558[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : هفته ششم
ابعاد : 120*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-MoiAll9969[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : هفته سی و هشتم
ابعاد : 120*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-MoiAll8626[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : هفته چهلم
ابعاد : 120*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد