بوم خالی، خالی نیست - فاطمه وفائی نژاد

files-exhibitions-VafBla3991[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : بوم خالی، خالی نیست چهار
ابعاد : 150*70 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم و چوب پنهان شده
توضيحات : نا کجا آباد آنجا و اینجا
ابعاد : 150 * 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم و چوب پنهان شده
files-exhibitions-VafBla7805[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : بوم چنگ
ابعاد : 250*200 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم و چوب پنهان شده
files-exhibitions-VafBla2769[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : بوم خالی،خالی نیست یک
ابعاد : 150*250 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم و چوب پنهان شده
files-exhibitions-VafBla8594[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : منطق دل آبی
ابعاد : 100*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم و چوب پنهان شده
files-exhibitions-VafBla7405[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : بوم بدون عنوان
ابعاد : 150 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم و چوب پنهان شده
files-exhibitions-VafBla6366[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : بوم خالی، خالی نیست دو
ابعاد : 150 *100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم و چوب پنهان شده
files-exhibitions-VafBla2304[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : گوشه گیران فرار
ابعاد : 50 * 70 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم و چوب پنهان شده
files-exhibitions-VafBla9910[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : بوم خالی، خالی نیست 3
ابعاد : 150 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم و چوب پنهان شده
files-exhibitions-VafBla4931[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : قفس شکستگانیم
ابعاد : 150*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم و چوب پنهان شده