وعده چهارم - واهیک هاراطونیان

files-exhibitions-HarThe2604[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه وعده چهارم
ابعاد : 100*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HarThe4408[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه وعده چهارم
ابعاد : 160*180 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HarThe4535[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه وعده چهارم
ابعاد : 160*180 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HarThe5233[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه وعده چهارم
ابعاد : 100 * 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم