نقاشی - عباس مختار

files-exhibitions-Mok6805[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 130*105 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-Mok2893[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 145*120 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و طراحی قلم فلزی
files-exhibitions-Mok4051[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-Mok2546[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 145* 145 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-Mok8759[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 145*125 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و طراحی قلم فلزی
files-exhibitions-Mok2907[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120*145 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-Mok6585[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120*145 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و طراحی قلم فلزی
files-exhibitions-Mok9681[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 135*115 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-Mok3414[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 133*119 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-Mok7793[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 115*135 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-Mok7752[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150*135 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-Mok2531[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 110*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-Mok1575[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم