نقاشی - نیلوفر کیهانی

files-exhibitions-KeyPai9417[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 53 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-KeyPai6006[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 53 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-KeyPai1138[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 53 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-KeyPai8505[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 53 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد