طراحی - واهیک هاراطونیان

files-exhibitions-HarDra3792[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 63 * 47
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HarDra9314[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 63 * 47
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HarDra1705[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 63 * 47
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HarDra8258[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 63 * 47
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HarDra7167[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 63 * 47
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا