نقاشی - محبوبه نوروزی

files-exhibitions-NorPai5019[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 45
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai5846[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai1116[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 35 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai6856[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai1256[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 25 * 37
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai6184[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 35 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai7552[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai4362[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 19 * 28
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai5566[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 18 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai6286[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 35 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai8524[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 35 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai8501[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 29 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai2799[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai4279[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai3265[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NorPai4601[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد