نقاشی - رضا بانگیز

files-exhibitions-BanPai1703[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 90 * 112
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : کلاژ
files-exhibitions-BanPai2588[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 90 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : کلاژ
files-exhibitions-BanPai2682[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 104 * 73
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : کلاژ
files-exhibitions-BanPai1955[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 90 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-BanPai6489[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 110
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-BanPai4120[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 90
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-BanPai7007[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 72
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-BanPai4258[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 72
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-BanPai2155[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 98 * 63
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-BanPai9756[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 99 * 64
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-BanPai8221[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-BanPai1602[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 65
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-BanPai3250[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 65
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-BanPai7991[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 90 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-BanPai3449[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 90 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-BanPai9036[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 90
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11