نقاشی - هانیبال الخاص

files-exhibitions-AlkPai3927[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai5005[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai3089[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai2682[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai1862[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai3397[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai5252[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai4800[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai1550[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai4038[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai4879[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai2541[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai9632[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai5580[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 17 * 22
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai6848[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai2322[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai6411[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai6454[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai9190[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai6717[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai1528[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai5286[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai4977[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai2493[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai6671[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai6816[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 24 * 32
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai9345[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 32 * 33
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai4790[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 24 * 24
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد