نقاشی - هانیبال الخاص

files-exhibitions-AlkPai1980[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai6339[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 27 * 37
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai8940[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 41 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai3720[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 41 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai6608[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 25 * 34
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai2455[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai3732[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 29 * 38
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai4241[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 34 * 39
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai9224[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 29 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai2191[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 33 * 39
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai4030[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 41 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai1136[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 28 * 42
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai6722[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 32 * 44
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai9214[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 33 * 48
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai6334[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 39 * 33
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai7834[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 34 * 24
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai7280[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 25 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai3589[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 27 * 34
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai3928[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 24 * 34
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد