مجسمه - ژازه تبانباای

files-exhibitions-TabScu3361[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 54 * 30 * 36
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۳
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabScu8069[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 75 * 25 * 30 و 60 * 20 * 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۱
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabScu7256[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 30 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۳
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabScu4728[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 52 * 29 * 33
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۳
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabScu2095[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 35 * 50 و 67 * 20 * 43
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۱
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabScu8878[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 30 * 25 و 59 * 30 * 36
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۳
تکنیک : 11