نقاشی - شهلا آرمین

files-exhibitions-ArmPai8571[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai2283[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai4472[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai3699[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai2358[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 76 * 96
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai3306[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai7293[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai7829[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai4117[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 90 * 90
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai5215[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 90 * 90
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai9516[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai5826[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai5244[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai5950[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai9026[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai3797[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai5050[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai9271[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai3419[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ArmPai3613[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11