نقاشی - ژازه تبانباای

files-exhibitions-TabPai7417[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 41 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۲
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPai4090[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 54 * 38
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۳
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPai3500[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 41 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۵
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPai1469[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 41 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۳
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPai8680[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 112 * 90
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۶
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPai4034[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 29 * 39
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPai4888[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 124 * 62
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۷
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPai5466[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 140 * 67
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۷
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPai2837[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 56 * 38
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۶
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPai6071[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 41 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۷
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPai1083[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۶
تکنیک : 11