نقاشی - هانیبال الخاص

files-exhibitions-AlkPai3097[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai8006[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai7202[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 35 * 23
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai9309[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai4605[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai7406[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai7418[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai7341[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai1062[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai1836[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai5826[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai8694[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai5573[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai8584[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai6565[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai5790[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 29 * 22
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai6097[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai1700[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai4489[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai7211[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai3034[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai4748[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai9815[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai6278[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 22 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai7736[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 22 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai4469[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 22 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai9534[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 22 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AlkPai7078[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 22 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11