نقاشی - میر یعقوب عمامه پیچ

files-exhibitions-AmaPai3146[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmaPai8713[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmaPai9026[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-AmaPai8767[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmaPai2439[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmaPai1315[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AmaPai3140[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmaPai5011[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : گواش
files-exhibitions-AmaPai4419[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AmaPai6391[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmaPai9744[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AmaPai4165[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmaPai7227[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmaPai7541[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 45
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmaPai2219[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AmaPai8809[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : کلاژ
files-exhibitions-AmaPai8533[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmaPai6936[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : کلاژ
files-exhibitions-AmaPai7438[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن روی کاغذ
files-exhibitions-AmaPai8541[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : کلاژ
files-exhibitions-AmaPai2057[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmaPai4236[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmaPai1475[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmaPai5717[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmaPai6301[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmaPai4762[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmaPai1183[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : کلاژ