طراحی - علی ندائی

files-exhibitions-NedDra2952[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-NedDra3544[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-NedDra8800[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-NedDra1608[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-NedDra7022[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 150
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-NedDra8723[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200 * 150
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-NedDra5620[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-NedDra7741[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-NedDra6661[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200 * 150
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-NedDra9292[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 150
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NedDra3125[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 150
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-NedDra7500[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 150
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد