نقاشی - مرسده لسانی

files-exhibitions-LesPai2509[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai2213[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۹
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai2152[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 73 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۹
تکنیک : 11
files-exhibitions-LesPai2449[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 83 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۹
تکنیک : 11
files-exhibitions-LesPai4867[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 71 * 62
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۹
تکنیک : 11
files-exhibitions-LesPai8890[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 52 * 72
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۹
تکنیک : 11
files-exhibitions-LesPai9527[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 71 * 54
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۹
تکنیک : 11
files-exhibitions-LesPai6828[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 75 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۹
تکنیک : 11
files-exhibitions-LesPai7379[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۶
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai5806[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 47 * 68
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۶
تکنیک : 11
files-exhibitions-LesPai4573[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 35 * 47
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۶
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai6004[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۶
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai3850[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 32
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۶
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai7623[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۶
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai3735[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 71
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۶
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai2563[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۷
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai5056[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 59 * 55
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai3418[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 51 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai3708[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai1058[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 61
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai2854[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 61 * 83
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai5367[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai2947[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 61
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai4772[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 35 * 46
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai9867[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 32
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai2155[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai9271[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-LesPai4068[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 38 * 48
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن