طراحی - فیروزه امینی

files-exhibitions-AmiDra3064[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 20 * 27
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra4382[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 27 * 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra9735[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 36
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra7759[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 55 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra6590[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 53 * 33
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra5372[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 19 * 17
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra2778[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 32 * 43
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra1708[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 28 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra5572[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 26 * 34
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra3331[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 71 * 31
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra7849[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 19 * 17
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra7598[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 19 * 17
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra6432[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 19 * 17
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra6185[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 44
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra8806[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 48 * 34
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra4052[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 44
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra6605[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 31 * 24
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra5461[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 24 * 34
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra8672[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 34 * 42
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-AmiDra7539[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11