مجسمه - پرویز تناولی

files-exhibitions-TanScu5829[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 51
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TanScu1330[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 190
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۰
تکنیک : مس
files-exhibitions-TanScu5001[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 76
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۲
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TanScu4912[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 46
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۲
تکنیک : برنز
ابعاد : ارتفاع 112
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۹
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TanScu5954[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۹
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TanScu5623[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 49
تاریخ خلق اثر: ۱۳۵۰
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TanScu3260[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 14
تاریخ خلق اثر: ۱۳۵۱
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TanScu4140[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 87
تاریخ خلق اثر: ۱۳۵۱
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TanScu4012[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 196
تاریخ خلق اثر: ۱۳۵۴
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TanScu7195[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 42
تاریخ خلق اثر: ۱۳۵۷
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TanScu8515[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۵۴
تکنیک : برنز