نقاشی - مسعود سعدالدین

files-exhibitions-SadPai9826[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200 * 180
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai4057[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 230 * 180
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai5548[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 250 * 180
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai8716[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 195 * 155
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai5016[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 75
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai2488[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 55
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai4836[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai9596[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai9906[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 55
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai5998[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai2680[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai1435[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai8422[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai9710[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 130 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai8306[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai2132[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai4339[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai1334[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai3856[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai5193[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai2383[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-SadPai8804[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک