نقاشی - فیروزه امینی

files-exhibitions-AmiPai1161[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmiPai5508[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmiPai6543[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 43 * 33
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmiPai6738[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 41 * 34
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmiPai9857[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmiPai1031[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 36 * 26
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmiPai8969[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmiPai1255[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 90
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmiPai1821[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-AmiPai5811[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 90 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک