نقاشی - معصومه مظفری

files-exhibitions-MozPai5445[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-MozPai8460[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-MozPai9074[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 140 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-MozPai6655[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-MozPai3903[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-MozPai8854[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-MozPai4480[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-MozPai1645[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب