نقاشی - داوود مظفری

files-exhibitions-MozPai2649[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-MozPai5245[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-MozPai3474[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-MozPai6011[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-MozPai8367[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-MozPai1389[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-MozPai3364[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-MozPai1704[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-MozPai7711[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-MozPai5779[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک