طراحی - هانیبال الخاص

files-exhibitions-AlkDra7815[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra7893[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra3156[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 49 * 61
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر و پاستل
files-exhibitions-AlkDra8648[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 29 * 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر و پاستل
files-exhibitions-AlkDra8514[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 23
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر و پاستل
files-exhibitions-AlkDra5250[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 29 * 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر و پاستل
files-exhibitions-AlkDra5078[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 29 * 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر و پاستل
files-exhibitions-AlkDra7026[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 29 * 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر و پاستل
files-exhibitions-AlkDra3351[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 29 * 14
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر و پاستل
files-exhibitions-AlkDra8409[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkDra7188[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkDra1707[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 32
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkDra1513[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra2963[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra3653[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra7759[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra6197[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra3660[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra2567[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra1588[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra9415[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 25 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra3065[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 25 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra8502[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 25 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra8514[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 25 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر
files-exhibitions-AlkDra3123[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 13 * 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkDra9159[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 13 * 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkDra5326[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 13 * 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkDra7145[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 13 * 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب