نقاشی - بهرنگ صمدزادگان

files-exhibitions-SamPai9927[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : تمپرا روی بوم
files-exhibitions-SamPai8900[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : تمپرا روی بوم
files-exhibitions-SamPai4540[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 150
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : تمپرا روی بوم
files-exhibitions-SamPai2678[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SamPai8966[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : تمپرا روی بوم
files-exhibitions-SamPai4988[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : تمپرا روی بوم
files-exhibitions-SamPai2006[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : تمپرا روی بوم
files-exhibitions-SamPai9168[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : تمپرا روی بوم
files-exhibitions-SamPai7790[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : تمپرا روی بوم
files-exhibitions-SamPai2239[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : تمپرا روی بوم
files-exhibitions-SamPai7750[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : تمپرا روی بوم
files-exhibitions-SamPai9463[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : تمپرا روی بوم
files-exhibitions-SamPai4867[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : تمپرا روی بوم