نیما - هانیبال الخاص

files-exhibitions-AlkNim5230[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkNim9029[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkNim3307[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkNim7296[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkNim8547[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkNim1682[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkNim9207[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkNim8008[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkNim6611[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkNim1370[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 18 * 26
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkNim1796[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkNim6235[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 18 * 26
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : ترکیب