نقاشی - نامی پتگر

files-exhibitions-PetPai5793[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 65 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai7556[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 72 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۱
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai8227[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۷
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai8036[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 56 * 69
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۲
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai7128[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 55 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۲
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai6613[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 83 * 123
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai9805[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۱
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai9636[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۹
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai9256[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۳
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai1660[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۵
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai4917[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 140 * 140
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۰
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai2525[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۵
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai3331[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۳
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai8062[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۶
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai1026[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 55 * 45
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۲
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai5949[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۷
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai7256[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 175 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai1496[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 22 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۲
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai6322[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۳
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai1918[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۷
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-PetPai2410[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 22 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن