نقاشی - هانیبال الخاص

files-exhibitions-AlkPai4721[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر رنگی و پاستل
files-exhibitions-AlkPai7886[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 58 * 88
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر رنگی و پاستل
files-exhibitions-AlkPai7421[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 59 * 89
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر رنگی و پاستل
files-exhibitions-AlkPai3831[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 47 * 76
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر رنگی و پاستل
files-exhibitions-AlkPai9042[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 57 * 88
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر رنگی و پاستل
files-exhibitions-AlkPai5520[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 58 * 89
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر رنگی و پاستل
files-exhibitions-AlkPai9462[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 56 * 87
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر رنگی و پاستل
files-exhibitions-AlkPai5427[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 20 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : جوهر رنگی و پاستل
files-exhibitions-AlkPai4950[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 82 * 79
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkPai4741[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 82 * 79
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkPai8195[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkPai6738[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkPai7502[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkPai9444[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن