شاملو - هانیبال الخاص

files-exhibitions-AlkSha9750[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkSha1727[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkSha9856[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 44 * 56
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkSha6780[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 47 * 77
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkSha6347[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 72
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن
files-exhibitions-AlkSha6388[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 42
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب