نقاشی - هانیبال الخاص

files-exhibitions-AlkPai1526[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 28 * 28
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkPai4516[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 27 * 27
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkPai1612[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 27 * 27
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkPai1019[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 24 * 24
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkPai5226[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 26 * 26
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkPai4056[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 35 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkPai9030[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 16 * 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkPai8049[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 16 * 26
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkPai7160[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 35 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkPai4143[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 18 * 33
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب
files-exhibitions-AlkPai3404[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 25 * 34
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai1591[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai1135[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 32 * 32
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai3582[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 32 * 32
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai9610[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai1563[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 31 * 21
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-AlkPai1416[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 22 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد