نقاشی - منوچهر صفرزاده(مش صفر)

files-exhibitions-SafPai7870[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai7863[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai1609[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai6783[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai1682[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai4141[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai4461[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai6381[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai4193[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 56
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai3419[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai5935[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai6069[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai6802[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai4128[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai1624[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai4698[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai6142[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai1586[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai1221[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 56
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai3334[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai4944[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai5249[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai2069[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 56
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai9223[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 56
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai7028[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-SafPai8772[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 56
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai7200[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 42 * 56
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai1979[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 56 * 42
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : آبرنگ