نقاشی - محمد مهدی طباطبایی

files-exhibitions-TabPai9333[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai7925[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai8305[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 180 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai6008[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai7887[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai1202[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai8968[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai4556[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai3475[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai7871[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 200
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن