نقاشی - محمد مهدی طباطبایی

files-exhibitions-TabPai2171[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 150
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai2206[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 150
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai8286[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 150
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai1585[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai2183[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai7665[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai9798[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai2808[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai9163[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai5652[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai4400[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-TabPai7662[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 28 * 38
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai8200[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai3026[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 110 * 85
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن
files-exhibitions-TabPai8814[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 230 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن