مجسمه - ایرج زند

files-exhibitions-ZanScu6516[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنج
files-exhibitions-ZanScu3643[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنج
files-exhibitions-ZanScu1332[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنج
files-exhibitions-ZanScu1506[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنج
files-exhibitions-ZanScu7684[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنج
files-exhibitions-ZanScu8420[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنج
files-exhibitions-ZanScu3444[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنج
files-exhibitions-ZanScu3279[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنج
files-exhibitions-ZanScu1677[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنج
files-exhibitions-ZanScu8809[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنج
files-exhibitions-ZanScu4076[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنج
files-exhibitions-ZanScu2401[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنج