نقاشی - ایرج زند

files-exhibitions-ZanPai9935[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ZanPai5263[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ZanPai5910[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ZanPai8120[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ZanPai7021[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 75 * 75
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-ZanPai5596[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 75 * 75
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11