چاپ - احمد اسفندیاری

files-exhibitions-EsfPri5967[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 10 * 7
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : مونو پرینت
files-exhibitions-EsfPri9144[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 12 * 7
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : مونو پرینت
files-exhibitions-EsfPri4718[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 14 * 10
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPri2498[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 15 * 13
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۴
تکنیک : 11