نقاشی - شهریار احمدی

files-exhibitions-Ahmexh6793[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 180 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-Ahmexh1116[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 107
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-Ahmexh4264[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 190 * 93
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-Ahmexh3271[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 187 * 140
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-Ahmexh8373[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 155 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک و مداد رنگی
files-exhibitions-Ahmexh1087[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک و پاستل و مداد رنگی
files-exhibitions-Ahmexh5054[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 155 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-Ahmexh3021[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 22 * 15
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک و ذغال
files-exhibitions-Ahmexh3998[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 140 * 140
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-Ahmexh3359[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن